Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.