05.12.2014

Wystawa Makiet Kolejowych

"Wystawa Makiet Kolejowych" to cykliczne spotkania, organizowane przez członków Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych i miłośników modelarstwa. Ze względu na rozległą formę, wymagającą dużej przestrzeni, ekspozycja usytuowana jest w budynku F - hali tramwaju elektrycznego, normalnotorowego. Na tegorocznej wystawie zaprezentowana zostanie modułowa makieta kolejowa w skali H0 (1:87), o długości ponad 100 m. Oprócz makiet wykonanych przez członków Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych, swoje dokonania będą prezentować zaproszeni modelarze z Poznania, Tychów, Oświęcimia, Błonia k. Warszawy, Gdańska, Torunia, oraz Piły. Tradycyjnie dla najmłodszych przygotowana zostanie makieta w wielkości HO, na której mali pasjonaci kolejnictwa będą mogli spróbować swoich sił jako maszyniści. Przez cały czas trwania wystawy organizatorzy i uczestnicy będą udzielać porad na wszelkie nurtujące pytania na temat modelarstwa kolejowego i budowy makiet kolejowych.

Godziny otwarcia Wystawy Makiet Kolejowych:
05.12 (piątek): 10.00-14.00 oraz 16.00-20.00
06.12 (sobota): 10.00-14.00 oraz 16.00-20.00
07.12 (niedziela): 10.00-14.00 oraz 15.00-19.00

Ceny biletów:
normalny - 6zł, ulgowy - 3zł.
Bilety upoważniają tylko do wejścia na "Wystawę Makiet Kolejowych".

INFORMACJE O ULGACH, OBOWIĄZUJĄCYCH NA "WYSTAWIE MAKIET KOLEJOWYCH".

Wstęp wolny przysługuje:
1) dzieciom do lat 3 (nie dotyczy przedszkolnych grup zorganizowanych)
2) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym
Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem
"Zasłużony Kulturze Gloria Artis" członkom Międzynarodowej Rady Muzeów
(ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
3) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007
r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)
4) posiadacze Krakowskiej Karty Turystycznej (na podstawie decyzji dyrektora
muzeum)
5) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów (na podstawie
legitymacji pracowniczych pracownikom muzeów)
6) dziennikarze (na podstawie decyzji dyrektora muzeum)
7) przewodnicy miejscy (na podstawie decyzji dyrektora muzeum)
8) opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych (maks. 1 opiekun / 10 osób)

Bilet ulgowy przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
artystycznych,
2) słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb
społecznych,
3) studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych (na podstawie decyzji
dyrektora muzeum)
5) osobom powyżej 65-tego roku życia, emerytom, rencistom, rencistom
socjalnym,
6) osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
7) posiadaczom Karty na ISIC, EURO26
8) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz
wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych,
schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką
honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla
Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury
Narodowej" (na podstawie decyzji dyrektora muzeum)
10) kombatantom

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub
zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów
doktoranckich, doktoranta;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe;
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu;
6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia
kombatanckie;
7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
8) Karta Polaka;
9) dokumenty potwierdzające wiek;
10) decyzja Dyrektora muzeum,
11) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do korzystania z ulgi w
opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.