09.10.2019 Magdalena Jabłońska

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Ogród Doświadczeń

Ogłosiliśmy zamówienie na realizację inwestycyjnego polegającego na rozbudowie instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz odbudowy istniejących dróg wewnętrznych Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w podziale na dwie części w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=11058