09.02.2021 Magdalena Jabłońska

Praca: Konserwator złożonych obiektów techniki

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ z siedzibą w Krakowie,
ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Konserwator złożonych obiektów techniki

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalizacje: drewno, metal
 • Swobodne posługiwanie się pakietem MS Office
 • Znajomość nowoczesnych technik konserwatorskich
 • Znajomość wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów, znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
 

Wymagania dodatkowe (fakultatywnie):

 • Znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki
 • Znajomość podstawowych technik konserwacji tworzyw sztucznych
 • Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
 • Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych złożonych z wielu materiałów
 • Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną
 • Przygotowywanie opisów stanów zachowania obiektów
 • Kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
 • Udział w pracach związanych z realizacją i przygotowaniem wystaw,  działalnością naukową i badawczą dotyczącą zbiorów

Umiejętności i predyspozycje:

 • Umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, samodzielność
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę i obowiązkowość
 • Odpowiedzialność, sumienność
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

 
Wymiar zatrudnienia:

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 • Liczba etatów: 1
 • Miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny

 
Termin i sposób składania dokumentów:

 1.  Dokumenty aplikacyjne tj. CV przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko „Konserwator złożonych obiektów techniki” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl nieprzekraczalnym terminie 07.03.2021 r. Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia w sprawie RODO
 2. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.
 3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 4. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
 5. Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 8. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV).
 9. Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie internetowej BIP w zakładce praca.
Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zgodnie z RODO* zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), z siedziba przy ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków jako pracodawca.

 • kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@mimk.com.pl

 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MIMK na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, którym jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27;

 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MIM. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MIM;

 • zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

Polityka prywatności i ochrona danych: KLIK
 

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).