24.09.2020 Magdalena Jabłońska

Praca: Specjalista ds. inwestycji i remontów

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ z siedzibą w Krakowie, 
ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji i remontów

Wymagania niezbędne: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne w szczególności budownictwo

 • Znajomość procesu remontowo-inwestycyjnego oraz wiedza fachowa dla obszaru budownictwa

 • Wiedza i umiejętności w zakresie sporządzania i analizowania kosztorysów na roboty budowlane

 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze pracy

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, programu typu CAD

 • Znajomość programów do kosztorysowania np. program NORMA

 • Prawo jazdy kat B

Wymagania dodatkowe (fakultatywnie): 

 • Posiadanie uprawnień do nadzorowania realizacji robót budowlanych 

 • Posiadanie branżowych uprawnień budowlanych lub ogólnobudowlanych


Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy: 


 • Opracowywanie planów w zakresie remontów i inwestycji wraz z oszacowaniem kosztu ich realizacji

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną , sztuką i prawem budowlanym

 • Opracowywanie danych wyjściowych dla projektantów wykonujących dokumentację techniczną do realizacji przedsięwzięć  remontowych i inwestycyjnych wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień z organami nadzoru

 • Weryfikacja i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych

 • Przygotowanie oraz aktualizacja umów dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych

 • Uczestnictwo w odbiorach technicznych realizowanych robót lub ich samodzielny odbiór

 • Udział w przygotowywaniu  przetargów  w  oparciu o  ustawę  Prawo  zamówień publicznych (przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, udzielanie odpowiedzi na pytania w porozumieniu z projektantem)

 • Udział w pracach komisji przetargowych

 • Współpraca z ustanowionymi przez Muzeum inspektorami nadzoru, projektantami

 • Organizowanie i nadzorowanie przeglądów obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych i książek rewizyjnych urządzeń technicznych oraz nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym

Umiejętności i predyspozycje: 

 • Umiejętność planowania i organizacji własnej pracy

 • Dokładność i sumienność w realizowaniu zadań

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji


Wymiar zatrudnienia: 

 • rodzaj umowy: umowa o pracę 

 • wymiar zatrudnienia: pełny etat

 • liczba etatów: 1

 •    miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków


Wymagane dokumenty: 

 • życiorys (CV)

 • list motywacyjny


Termin i sposób składania dokumentów: 


Dokumenty aplikacyjne tj. CV przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko  Specjalista ds. inwestycji i remontów” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl  nieprzekraczalnym terminie 9 października 2020 r.

Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia w sprawie RODO.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji, 

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV).

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie internetowej BIP w zakładce praca.

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zgodnie z RODO* zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), z siedziba przy ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków jako pracodawca.

 • kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@mimk.com.pl

 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MIMK na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, którym jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27;

 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MIM. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MIM;

zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

Polityka prywatności i ochrona danych: https://www.mim.krakow.pl/ochrona-danych.

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).