11.07.2019 Magdalena Jabłońska

Szukamy osoby na stanowisko Księgowej/ego!

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ z siedzibą w Krakowie,
ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Księgowa/y

 

 

Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe kierunkowe: rachunkowość i finanse,

b) Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonywanie zakresu czynności,

c) Bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office zwłaszcza programu Excel,

d) Doświadczenie zawodowe w dziedzinie rachunkowości i finansów

Wymagania dodatkowe (fakultatywnie):

a) znajomość obsługi programów finansowo księgowych firmy Comarch

b) doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowa/y

c) znajomość obsługi programów dotyczących sprzedaży usług kulturalnych

d) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych

e) znajomości języków obcych

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

a) Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych muzeum zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz stosownymi przepisami podatkowymi

b) Prowadzenie rejestrów vat zgodnie z przepisami

c) Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych

d) Prowadzenie gospodarki składnikami majątkowymi na magazynie głównym,

e) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 

 

Umiejętności i predyspozycje:

a) dokładność, terminowość, uczciwość, samodzielność

b) zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania,

c) cierpliwość i odporność na presję zadaniową

d) umiejętność analitycznego myślenia

e) umiejętność pracy pod presją czasu

f) umiejętność radzenia sobie w realizacji kilku spraw jednocześnie

g) umiejętność pracy w zespole

h) wysoka kultura osobista

 

Wymiar zatrudnienia:

 

rodzaj umowy: umowa o pracę

wymiar zatrudnienia: pełny etat

liczba etatów: 1

miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków,

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

życiorys (CV)

list motywacyjny

 

Termin i sposób składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie droga elektroniczną z dopiskiem „ rekrutacja na

stanowisko księgowa/y” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie 19 lipca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno – archiwalnych.

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne tj. CV przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Księgowa/y” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl.

Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia w sprawie RODO.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV).

 

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie internetowej BIP w zakładce praca.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zgodnie z RODO* zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), z siedziba przy ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków jako pracodawca.

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@mimk.com.pl

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MIMK na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, którym jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27;

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MIM. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MIM;

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

10. Polityka prywatności i ochrona danych: https://www.mim.krakow.pl/ochrona-danych.

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).