OCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 RODO


Muzeum Inżynierii Miejskiej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, realizując zasady  podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych

INFORMUJE

DANE PODMIOTU
1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM), 31-060 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 15

KONTAKT
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych

CELE
3) Będziemy przetwarzać dane zgodnie z prawem wynikającym z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 862, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 720), w celach:
 • edukacyjnych,
 • promocyjnych – zdjęcia i filmy,
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy,
 • w związku z rezerwacją biletów,
 • w związku z usługą Newsletter MIM,
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego,
 • w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych MIM statut Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nadany UCHWAŁĄ NR XXIII/399/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 09 września 2015r.,
a także w związku realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit.c RODO), oraz wykonywaniem przez administratora zadań statutowych realizowanych w interesie publicznych (art. 6 ust.1 lit. e RODO)

ODBIORCY 
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

PRZEKAZYWANIE

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


CZAS PRZETWARZANIA
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • w związku z usługą Newsletter MIM – przez okres trwania usługi,
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni,
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem wynikającym z obowiązku przechowywania i archiwizacji,
 • w związku z prowadzeniem rezerwacji przez okres 6 lat,
 • w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych MIM – przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWO
7) Każdy ma prawo
 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

ZGODA
8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.


AUTOMATYCZNE DECYZJE
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.