Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Nazwa projektu: Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na
potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki.

Całkowity koszt realizacji Projektu to: 57 332 484 PLN
Dofinansowanie z UE to: 28 284 529,74 PLN
Wkład Gminy Miejskiej Kraków to: 18 312 827 PLN

Głównym celem projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych
obiektów zajezdni tramwajowej Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na rzecz rozwoju oferty
kulturalno-edukacyjnej dla społeczeństwa, bazującej na tym dziedzictwie. W wyniku realizacji
projektu zespół budynków Muzeum Inżynierii i Techniki zostanie przebudowany i rozbudowany.
Przedmiotem przebudowy i rozbudowy są: hala D (podpiwniczenie i przebudowa kondygnacji
parteru), hala E – „przybudówka” i fragment hali głównej (podpiwniczenie i przebudowa), hala H
(częściowe podpiwniczenie i przebudowa parteru), hala L (budowa kondygnacji podziemnej pod
dziedzińcem jako rozbudowa hali D), przeszklone nadziemne łączniki pomiędzy halami H, E i G (P1)
oraz E i F (P2) oraz podziemny łącznik między halami D i E (P3).
Zamierzenie inwestycyjne ma na celu powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum oraz
powiązanie komunikacyjne poszczególnych obiektów dla stworzenia logicznego ciągu zwiedzania i
poprawienia jego komfortu. Poza rewaloryzacją zabytku nieruchomego, jakim jest zespół zajezdni,
kompleksowej konserwacji poddane zostaną ruchome zabytki techniki: dwa tramwaje oraz sześć
motocykli, które następnie zostaną udostępnione publiczności, wykorzystane na ekspozycjach i w
działalności edukacyjnej. W ramach zakupu środków trwałych Muzeum nabędzie elementy
wyposażenia i aranżacji wystawy stałej oraz wyposażenia strefy obsługi zwiedzających.

W wyniku adaptacji zabytkowego zespołu najstarszych zajezdni tramwajowych w Krakowie,
mieszczących siedzibę Muzeum, powierzchnia użytkowa przeznaczona na funkcje wystawiennicze
i obsługę zwiedzających wzrośnie z obecnych 3 200 m 2 do ok. 6 tys. m 2 . Tak znaczące zwiększenie
przestrzeni ekspozycyjnej pozwoli na przygotowanie nowej wystawy stałej oraz stworzenie
warunków do prezentacji równolegle kilku wystaw czasowych, a przy tym organizację wydarzeń
kulturalnych i edukacyjnych na znacznie większą skalę. W efekcie realizacji projektu wdrożony
zostanie nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, zakłada się wzrost liczby odbiorców o 84% po
zakończeniu realizacji inwestycji.

Muzeum Inżynierii i Techniki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego
sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego
umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia

finansowego poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub elektroniczny system
zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem:
www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci )