Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Nazwa projektu: Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 40 820 358,34 zł
Dofinansowanie z UE: 28 284 529,74 zł

Głównym celem projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na rzecz rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej dla społeczeństwa, bazującej na tym dziedzictwie. W wyniku realizacji projektu przebudowany i rozbudowany zostanie zespół budynków  Muzeum Inżynierii Miejskiej. Przedmiotem przebudowy i rozbudowy będą: hala D (podpiwniczenie i przebudowa kondygnacji parteru), hala E – „przybudówka” i fragment hali głównej (podpiwniczenie i przebudowa), hala H (częściowe podpiwniczenie i przebudowa parteru), hala L (budowa nowego pawilonu w miejscu istniejącego budynku garaży i budowa kondygnacji piwnic pod dziedzińcem jako rozbudowa hali D), przeszklone nadziemne łączniki pomiędzy halami H i E (P1) oraz E i F (P2) oraz podziemny łącznik między halami D i E (P3). Zamierzenie inwestycyjne ma na celu powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum oraz powiązanie komunikacyjne poszczególnych obiektów dla stworzenia logicznego ciągu zwiedzania i poprawienia jego komfortu. Poza rewaloryzacją zabytku nieruchomego jakim jest zespół zajezdni, kompleksowej konserwacji poddane zostaną ruchome zabytki techniki – trzy tramwaje, które następnie zostaną udostępnione publiczności, wykorzystane na ekspozycjach i w działalności edukacyjnej oraz wykorzystane na tramwajowych liniach muzealnych (turystycznych). W ramach zakupu środków trwałych Muzeum nabędzie elementy wyposażenia i aranżacji wystaw stałych oraz wyposażenia strefy obsługi zwiedzających.

W wyniku adaptacji zabytkowego zespołu najstarszych zajezdni tramwajowych w Krakowie, mieszczących siedzibę Muzeum, powierzchnia użytkowa przeznaczona na funkcje wystawiennicze i obsługę zwiedzających wzrośnie z obecnych 3 200 m2 do ok. 5 843 m2. Tak znaczące zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej pozwoli na przygotowanie nowych wystaw stałych oraz stworzenie warunków do prezentacji równolegle nawet pięciu wystaw czasowych, a przy tym organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na znacznie większą skalę. Dwie wystawy stałe, będące do tej pory w ofercie MIM, zostaną zmodernizowane, aby w jeszcze większym stopniu odpowiadały na zapotrzebowanie odbiorców. W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, zakłada się wzrost liczby odbiorców o 84% po zakończeniu realizacji inwestycji.

Muzeum Inżynierii Miejskiej informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci )