Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Muzeum Inżynierii Miejskiej realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie:

 • 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.
Nazwa projektu: Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

Całkowita wartość projektu to: 4 851 111,20 PLN
Wartość dofinansowania to: 1 949 220,00 PLN

Projekt ma na celu uzupełnienie zimowej oferty Ogrodu Doświadczeń, który aktualnie pracuje od wiosny do późnej jesieni.

Zmodernizowanych zostanie niemal 40% powierzchni obecnie zajmowanej przez Ogród Doświadczeń, który mieści się na ponad 6 hektarach.

W ramach projektu zmodernizowana zostanie strefa wejścia, powstanie nowa przestrzeń edukacyjna, zmodernizowane zostaną istniejące ścieżki i mała architektura a także oświetlenie, powstaną nowe alejki, zmodernizowana zostanie również przestrzeń magazynowa.

Rozbudowa infrastruktury oraz części edukacyjnej stanie się podstawą do stworzenia wysokiej jakości programu edukacyjnego bazującego na specyficznych zjawiskach pogodowych, związanych głównie ze śniegiem i lodem. W tym zakresie projekt zakłada budowę 28 nowych modeli edukacyjnych, będą to między innymi: formy do soczewek lodowych, model lawiny śnieżnej, model skoczni, prezentacja mechanizmu efektu cieplarnianego. Z modeli całorocznych udostępnione zostaną model fali, most wiszący, magnetyczne wahadło chaotyczne, tablice optyczne.

Oferta Ogrodu Doświadczeń skierowana jest do zróżnicowanej grupy odbiorców, wiele urządzeń i działań edukacyjnych z nowej oferty skierowanych będzie do dzieci, bez ograniczania się wyłącznie do zabawy, a uwzględniającej aspekty nauki.

Rezultatem wsparcia będzie zwiększenie potencjału oferty programowej Muzeum Inżynierii Miejskiej poprzez rozszerzenie i wzbogacenie dotychczasowej oferty. • 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
Nazwa projektu: Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej

Całkowita wartość projektu to: 2 114 944,00 PLN
Wartość dofinansowania to: 1 483 915,12 PLN

Celem realizacji projektu jest zdigitalizowanie i upowszechnianie muzealiów z kolekcji MIM, stworzenie repozytorium gdzie cyfrowe dane będą przechowywane oraz platformy gdzie zostaną udostępnione.

Zadanie zakłada przygotowanie i odwzorowanie 3D 178 obiektów muzealnych, które nie posiadają swojej wersji cyfrowej i nigdy nie były udostępniane w świecie wirtualnym.

Wytypowane muzealia pogrupować można na zespoły:
 • Zespół zabytkowych pojazdów kołowych polskiej produkcji
 • Zespół zabytkowych urządzeń do odtwarzania obrazu
 • Zespół zabytkowych urządzeń do odtwarzania dźwięku
 • Zespół zabytkowych urządzeń gospodarstwa domowego
 • Zespół zabytkowych urządzeń biurowych
 • Zespół zabytkowych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Zespół zabytkowych przyrządów naukowo-badawczych
 • Zespół zabytków inżynierii miejskiej
 • Zespół zabytkowych wagonów tramwajowych
Wśród powyższych znalazły się muzealia najcenniejsze i najbardziej unikatowe, miedzy innymi samochód osobowy Polski Fiat 508 III Junak z 1936 r., prototyp samochodu Smyk z 1957 r., telewizor Wisła.

Wszystkie zasoby zdigitalizowane w projekcie zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania za pośrednictwem platformy internetowej. Wnioskodawca uwzględnił rozwiązania umożliwiające korzystanie z informacji i zasobów w sposób otwarty – zbiory będą udostępniane odbiorcom nieodpłatnie, przy możliwie najmniejszych barierach w ich wykorzystaniu, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.