Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Muzeum Inżynierii Miejskiej realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie:

 • 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.
Nazwa projektu: Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

Całkowita wartość projektu to: 7 740 829 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE to: 1 949 220 PLN

Wkład Gminy Miejskiej Kraków to: 4 329 155 PLN

Projekt ma na celu uzupełnienie oferty Ogrodu Doświadczeń o nowe obiekty, w tym takie, które
wyjaśniają zjawiska związane z zimą.

Zmodernizowanych zostanie niemal 40% powierzchni obecnie zajmowanej przez Ogród Doświadczeń,
który mieści się na ponad 6 hektarach.
W ramach projektu powstanie nowa przestrzeń edukacyjna, zmodernizowane zostaną istniejące
ścieżki i mała architektura, a także oświetlenie, powstaną nowe alejki, zmodernizowana zostanie
również przestrzeń edukacyjna i magazynowa.

Rozbudowa infrastruktury oraz części edukacyjnej stanie się podstawą do stworzenia wysokiej jakości
programu edukacyjnego, bazującego na specyficznych zjawiskach pogodowych, związanych głównie
ze śniegiem i lodem. W tym zakresie projekt zakłada budowę nowych modeli edukacyjnych, będą to
między innymi: formy do soczewek lodowych, model lawiny śnieżnej, model skoczni, prezentacja
mechanizmu efektu cieplarnianego. Z modeli całorocznych udostępnione zostaną model fali, most
wiszący, magnetyczne wahadło chaotyczne, tablice optyczne, rower na linie i wiele innych. Część z
nich została zgrupowana w trzech specjalnych strefach: „Odlotowy plac zabaw”, „Naukowa siłownia”
i „Piaskowa planeta.”

Oferta Ogrodu Doświadczeń skierowana jest do zróżnicowanej grupy odbiorców. Wiele urządzeń
i działań edukacyjnych z nowej oferty przeznaczona jest dla dzieci, uwzględnia nie tylko zabawę, ale
także aspekty nauki.

Rezultatem wsparcia będzie zwiększenie potencjału oferty programowej Muzeum Inżynierii Miejskiej
poprzez rozszerzenie i wzbogacenie dotychczasowej oferty. • 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
Nazwa projektu: Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji
ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej

Całkowita wartość projektu to: 2 101 087,84 PLN

Wartość dofinansowania UE to: 1 483 915,12 PLN

Wartość wkładu własnego to: 617 172,72 PLN

Celem realizacji projektu jest zdigitalizowanie i upowszechnianie muzealiów z kolekcji MIM.
Stworzone zostaną: repozytorium, w którym cyfrowe dane będą przechowywane oraz platforma, na
której zostaną one udostępnione.

Zadanie zakłada przygotowanie i odwzorowanie 3D 183 obiektów muzealnych, które nie posiadają
swojej wersji cyfrowej i nigdy nie były udostępniane w świecie wirtualnym oraz konserwację 127
obiektów.

Wytypowane muzealia pogrupować można na zespoły:
 • Zespół zabytkowych pojazdów kołowych polskiej produkcji
 • Zespół zabytkowych urządzeń do odtwarzania obrazu
 • Zespół zabytkowych urządzeń do odtwarzania dźwięku
 • Zespół zabytkowych urządzeń gospodarstwa domowego
 • Zespół zabytkowych urządzeń biurowych
 • Zespół zabytkowych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Zespół zabytkowych przyrządów naukowo-badawczych
 • Zespół zabytków inżynierii miejskiej
 • Zespół zabytkowych wagonów tramwajowych
Wśród powyższych znalazły się muzealia najcenniejsze i najbardziej unikatowe, miedzy innymi
samochód osobowy Polski Fiat 508 III Junak z 1936 r., prototyp samochodu Smyk z 1957 r. i telewizor
Wisła.

Wszystkie zasoby zdigitalizowane w projekcie zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania za
pośrednictwem platformy internetowej. Wnioskodawca uwzględnił rozwiązania umożliwiające
korzystanie z informacji i zasobów w sposób otwarty – zbiory będą udostępniane odbiorcom
nieodpłatnie, przy możliwie najmniejszych barierach w ich wykorzystaniu, z dowolnego miejsca, także
przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. • 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Nazwa projektu: Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego 41
 
Całkowita wartość projektu to: 17 625 742 PLN

Wartość dofinansowania UE to: 5 198 126 PLN

Wartość wkładu Gminy Miejskiej Kraków to: 8 300 000 PLN

Zabytkowy i unikatowy hangar znajdujący się przy ul. I. Stella-Sawickiego jest jednym z kilku
elementów infrastruktury dawnego Lotniska Kraków-Rakowice-Czyżyny. Został wzniesiony w latach
30-stych ubiegłego wieku. Podczas II wojny światowej pełnił funkcje wojskowe, był dwukrotnie
bombardowany. Do lat sześćdziesiątych budynek użytkowano zgodnie z przeznaczeniem – na
początku jako hangar dla samolotów wojskowych, w końcowej fazie eksploatacji dla samolotów
cywilnych.

W roku 1963 port lotniczy został zlikwidowany, a obiekty zaczęły być użytkowane przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. W hangarze mieściła się zajezdnia autobusowa z
warsztatami naprawczymi. W roku 2009 obiekt został przekazany w użytkowanie Muzeum Inżynierii
Miejskiej.

Celem realizacji projektu jest zmodernizowanie hangaru wraz z budynkiem dawnej kotłowni,
przystosowanie ich do pełnienia funkcji kolejnego oddziału Muzeum Inżynierii Miejskiej, stworzenie
nowej przestrzeni ekspozycyjnej oraz udostępnienie wystawy publiczności.

Projektowane przekształcenia mają na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu hangaru wraz z jego
oryginalną wschodnią przybudówką, której część stanowi odbudowywana stacja goniometryczna
oraz zatarcie negatywnych efektów zmian wprowadzonych po roku 1963, poprzez rozbiórkę budynku
socjalno-warsztatowego zlokalizowanego wzdłuż południowo-zachodniej ściany hangaru oraz
odtworzenie form oryginalnych detali budowlanych i wykończenia elewacji. Dodatkowo planowane
jest wykonanie podziemnego łącznika pomiędzy hangarem i kotłownią o przebiegu zgodnym
z lokalizacją istniejącego podziemnego kanału technologicznego, łącznik zostanie udostępniony
zwiedzającym, a po jego zrealizowaniu kanał technologiczny stanie się elementem ekspozycji jako
obiekt inżynierii miejskiej.